חיים ללא עישון על פי התורה

$10.15

$10.15Add to cart

We deliver worldwide

Money back guaranty

ברוך דוב פוברסקי

בן זכאי 45 בני ברק

בס”ד יום י”ר מנ”א תשס”ב

הנה ידי ” ע ומכובד מאד געלה הרה ” ג ר ‘ יחזקאל אסחייק שליט ” א , רחש לבו דבר טוב להר ” ל מפר חשוב אודות מכנת העישון והחובה להמנע מאת לבות את הרבים ולהציל נפשם , ואמנם חומר הענין ברור ומבוד , ופתח המחבר במש ” ב הרמב ” ם בפ ” ד מהל ‘ דעות : הואיל והיות הגוף בריא ושלם מרדכי השם הוא , שהרי אי אפשר שיבין או ידע מידיעת הבורא והוא חולה , לפיכך צריך להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף וכו ‘ והוא בכלל מצות והלכת בדרכיו כמש ” ב הרמב ” ם בפתיחה שם , ואמנם יש להעיר שהרי אי ‘ להריא בב ” ק צ ” א ב ‘ אין אדם רשאי לתבול בעצמו , ומפקי ‘ דילפי ‘ לה מקרא דוכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו ‘ יעו ” ש . והרי הגורם מחלות ויסורים לחבירו הר ” ז בכלל איסור חבלה וה ” ה לעצמו , וק ” ו ענין העישון שמביא לידי חלאים ומרעין בישין וגם לידי סכנת נפשות ממש , הרי דבר פשוט הוא החובה להמנע מזאת ואף לעמוד בסביבת המעשן סכנה היא וחובה להתרחק ממנו , אינו מובן איך יתכן כי יראי ה ‘ יכשלו בדבר זה , מצוה רבה היא לעורר ולהתריע ולא לנוח ולשקוט , עד כי יבוער הנגע הזה מקרבנו . יפה עשה ידי ” ע המחבר שליט ” א אשר אסף וליקט את דברי הראיות לגודל הסכנה ורבה זכותו.

נקוה כי יתעוררו הלבבות לקיים הדברים והי ‘ זה שכרו בה ובבא , וכמבואר בגמ ‘ שכרו של המקיים נפש אחת מישראל.

תחזקנה ידיו להוסיף עוד כהנה וכהנה מעשים טובים לזכות את הרבים כדרכו בקודש תמיד, ויתברך מן השמים בכט”ס.

וע ” ז באתי עה ” ח

בכבוד וביקר

ברוך דוב פוברסקי

$10.15Add to cart

Select your currency
USD United States (US) dollar